español | awajún | tikuna | kichwa

Riksichina

FORMABIAP, pionera de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial

Yachana yaku riman mushu yachanakunamanta ñukanchipa kawsay allipacha sumak kaskamanta.

Kayta ruranakun ishkay shimipi wawakunata yachachinkapa yachara maltakuuna FORMABIAP niska yachana wasimanta, kay munan yachachikama tukura maltakunata yuyachinkapa, tukuy amazonas paypa pallkakunaynti yakuta kawsa kawsa runakunatapas, tukuy Perú llaktapi kawsa runakunatapas riman, kay allipacha sumak yachacnkuna tiyaskata mana kunkarisa kawsankapa.

Yachana yakuma llutarinchi shuk hawira mapapi rikusa, chaypi rikurin tukuy laya runakunapa kawsanakuna. Kay rimaykuna ashuwanpas munan riksichinkapa mushu yachaykunata astawan riksichinkapa makinakunapi shitachisa maltakuna yacharaskamanta. Kay yuyay kan ñawpa pasaskakunata mushukunatapas yachasa rinkapa.

Kay rikuna charin 150 yachasa rinakunata: mana ñakarisa yaykunalla!!
Umaychana:Como aparecen los tejidos (en Kukama: Maniatipa katupe yupinkana)
Riksikama:Rosa Isabel Tapayuri Murayari
Imamanta riman:Antiguamente los Kukamas no sabían hacer ninguna clase de tejidos, un día una mujer encontró un paucar caído sobre la tierra, esta mujer lo llevó a su casa, después comenzó a buscar “tamshi” para hacer panero mirando la parte de atrás de la casa del paucar, después hizo su boca del panero acordándose de los paucares, la mujer alegremente dijo: paucar hombre, paucar mujer. Luego la mujer. No sabía cómo poner el nombre, pero otra mujer ancianale dijo: este se llamara urukuru, así termina.
Pikunata kaypi parihu kanakun:Son personas sabios(as) que cuentan los relatos, en la actualidad se está perdiendo el valor de contar los relatos, se relaciona principalmente con los niños. Los sabios son considerados contadores de relatos en la comunidad.
Imata chimpachinakun kay yachaykunata:Los relatos se transmiten oralmente, es decir de generación en generación (de padres a hijos).
Imakunata kaypi tiyanakun:Fibras de “tamshi”, panero, escoba, canastos.
Killkaska pankakuna:Maniatipa katupe yupinkana
+m+nan kukamakana t+ma rana ikua yauki ni maniawatsun yupinkana ukatsuriai ,wayna wepe wayna ra uwatatupaka purara yapukana uka ukukintuyukari, raepe wayna yapichikura ra umi era mania rana yupiura.Ra erutsura ra ukaka raepetsui ra yupuni chikari itimu yupuni yauki urukuru umimika ikia yapu uka chikuara, raepe umimikakara yupuni yaukiura, ra tsitsari tupaka ra yakuarara yapukana, ikiara ra kumitsa:

Yapu mena yapu wayna yumi epe yakikuaratsui, tsa ukichatatsen ajan tsa yaukin na uka yanpura ina chitsaritetse yankata na yaukiai ya, tsa yaukitsenai,erapaka na ukak+ra ya, ikiara wayna ra yupunitsenura +yatira ra chikari itmu ra kumitsanpu, ikiara tsap+tari.

Itimuk+ratsa erutsunauts yupimira yapunu uka ya tsa yankatasen upimarinakuara yatukupemira puwatsata, t+ma ra ikua maniawa ra chirata, ra utsu, ramua wija kumitsa,waynatsui ai na upata ajan na yaukinpura na ikua maniawa ya chira, t+ma na, waina raepe wija kumitsara ra chira ajan chirayara urukuru, wayna ra yaukitara piyatura mariraya chira yawa ajan ya chira ra yurukuaratsui ini yankata upi mari ikua raepe yaukitara tsariwa ra kumitsa wijutsui, ikuntsui t+ma tsa chitsari ya chirutsu.Raepe +m+ntsarara upa.
Bulakuna:Kukama
Lugar:Peru, Loreto, Loreto, Parinari 3/ - CC.NN Bolivar
Pallakama:Marcos DAHUA YAICATE
Fecha de colección:24/09/2013
Kay killka pankata tapusa yaykuna >>>