español | awajún | tikuna | kichwa

¿Wajimpaiya íina pujutji, íina yachaji, íina nugke, íina takatai pegkeg weantu aidau chichamjuka eme anentsa kuitamainush?

©FORMABIAP

Dukap wampush nagkaemaki minamunum chichamjuka takasa minaji dekas kuitamkamu ati ashi iina muunji nugka ayamjuk takasa batsamsamu aina nujai, jaka ukumasbaujai chichamjuka ayamjukmau amainai, muun batsamas pujut pegkeg weantu jintiamu aidau ashi nugkanum, ashi aentsnum iwainakbau ati tusa. Jujú takasa minaku anentai juki minaji pujut pegkeg weantu aidauk ima iina muunji batsamas takasa paan wainmain aina dukechui, awai tikich pujut unuimat aidau kakajus yupichu paan juki unuimamainchaush ayawai ashi aentsnum tujash takasa wajiumatai aidau. Iinia pujut weantunum diyamak ashi yachamet, pujut aina nuwig paan wainmainchaush ainawai anin aidaushakam pegkeg ainawai. Junin weantu aina nunú taji Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). PCI aidauk augmatui ashi íina iyashijai wainmain, dekapmain aidaun, aentsti iwainmamtai, waji najantai weantu aidau, íina takatji, iina yachaji, weantu aidau makishkiti, nuniashkuish ijunja takasa tajimat pujutai aidau iina apachji unuikagtuja minimu aidau nuigtush antsag iwainmabau awai aentsti makishkichu ainag nuna pujuti aidaush, nuigtush juka iina pujuti pegkegnum iwainmabauwai ashi aentsnum.

Antsag ainawai chichasa takau ainau UNESCO jujú ijunjauwa nuwi nagkamnas chichamjukag miniaje iinia pujut pegkeg aidau megkaekashti tusa nuniak dekas ayamjuku aagti tabaunum. 2003tin, UNESCO tiu ainawai jutik umikagti tusa juna Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial ,patasaik chichamjuku ainawai 150ta iman nugka aidau ijunag juni uminkau ati ashi nugkanum tusa tiu ainawai.

UNESCO
> Parisnum: jujú akankamu iinia pujut chichamjukmau ati megkaekai tabaunum nuniak ayamjuku aagti tibauwai
> Centro para América latina en Cuzco: CRESPIAL

Jujú Convención umiamuk pachiawai makichik sistemanum listas juwi awai iwainamu aidau íinia pujut megkaekai tusa chichamjukbau aidau ashi aetsnum, nuwiya Pirú pachinui: